سوالات متداول
مراجعه به وب سایت سامانه
جهت ثبت نام، شما می‌توانید نام و نام خانوادگی و شماره همراه خود را در صفحه ثبت‌نام وارد کنید.همچنین در قسمت مربوط به پزشکان و مدیران میتوانید آموزش مراحل ثبت نام را مشاهده کنید.
تمامی پزشکان،مشاوران،حکیم های طب سنتی و...